ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1.

 ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ:

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ» με έδρα την Αλεξανδρούπολη, και ταχυδρομική διεύθυνση:

Α΄  Χειρουργική Κλινική

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Παν. Γεν. Νοσοκομείο

Δραγάνα

Αλεξανδρούπολη  68100

 

ΆΡΘΡΟ 2.

 ΣΚΟΠΟΣ:

Η Εταιρεία είναι σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και σκοπός της είναι:

Η προαγωγή της γνώσης της ιατρικής και η προώθηση γενικά της ιατρικής επιστήμης και της έρευνας

Η συμβολή στη συνεχή επιμόρφωση των γιατρών και τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους.

Η στενότερη προσωπική και επιστημονική επαφή των γιατρών της Θράκης μεταξύ τους και με τους γιατρούς της υπόλοιπης Ελλάδος και του εξωτερικού.

Η συνεργασία με άλλες επιστημονικές Εταιρείες της χώρας και άλλων χωρών.

Η Εταιρεία έχει αυτόνομη επιστημονική δραστηριότητα, η οποία όμως βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με το επιστημονικό έργο Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

 

ΑΡΘΡΟ 3.

 ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία:

Πραγματοποιεί τακτικές ή έκτακτες δημόσιες επιστημονικές συνεδριάσεις, στις οποίες γίνονται ανακοινώσεις, διαλέξεις, στρογγύλες τράπεζες, παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών και εισηγήσεις σε ιατρικά θέματα.

Διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, ή άλλες συναφείς επιστημονικές εκδηλώσεις, στην έδρα της ή σε άλλες πόλεις αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες συγγενείς Ιατρικές Εταιρείες της Ελλάδας.


ΑΡΘΡΟ 4.

ΜΕΛΗ:

Η εταιρεία απαρτίζεται από τακτικά, έκτακτα, αντεπιστέλλοντα, διασυνδεδεμένα και επίτιμα μέλη.

           Τακτικά μέλη μπορούν να είναι ειδικευμένοι γιατροί, που ασκούν νομίμως την Ιατρική στη Θράκη κατά το χρόνο εγγραφής τους.

Τα ιδρυτικά μέλη θεωρούνται αυτοδικαίως τακτικά μέλη της εταιρείας, απαρτίζουν τις πρώτες γενικές συνελεύσεις και προβαίνουν στην εκλογή του πρώτου Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας.

Έκτακτα μέλη μπορούν να είναι ειδικευόμενοι και αγροτικοί γιατροί των Νοσοκομείων και των αγροτικών Ιατρείων αντίστοιχα της Θράκης. Άμα τη λήψη της ειδικότητας, μετά από σχετική αίτησή τους, γίνονται τακτικά μέλη.

Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται ειδικευμένοι γιατροί που ασκούν νομίμως την Ιατρική σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της Ελλάδος εκτός της Θράκης. Συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας και στις Γενικές Συνελεύσεις, έχουν δικαίωμα ψήφου και υποχρέωση ετήσιας συνδρομής.

Διασυνδεδεμένα μέλη μπορούν να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, μη ιατροί, που εργάζονται στη Θράκη και με ενδιαφέρον στα θέματα υγείας, χωρίς το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αλλά με δικαίωμα συμμετοχής στις επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας και  με υποχρέωση ετήσιας συνδρομής.

Τα έκτακτα, τα τακτικά και τα διασυνδεδεμένα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους και στις περιπτώσεις αλλαγής της εργασιακής τους σχέσης σε περιοχές εκτός της Θράκης.

Τα τακτικά και έκτακτα μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις διατάξεις του κοινού δικαίου και το καταστατικό της Εταιρείας. Συμμετέχουν σε όλες τις Επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας και στις ψηφοφορίες για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων στις Γενικές Συνελεύσεις και υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια συνδρομή. Έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται για όλες τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τα τακτικά, τα έκτακτα, τα αντεπιστέλλοντα και τα διασυνδεδεμένα μέλη εγγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά από σχετική αίτησή τους.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς την υποβολή αίτησης από μέρους τους, διακεκριμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί, μέλη ή όχι της Εταιρείας, που έχουν διαπρέψει στην επιστημονική τους εργασία ή έχουν προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στην Εταιρεία. Ο αριθμός των ανακηρυσσομένων νέων επίτιμων μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο ετησίως.

Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν στις επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας και στις Γενικές Συνελεύσεις, έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά δεν υποχρεούνται σε ετήσια συνδρομή.

Ταμειακά τακτοποιημένα θεωρούνται εκείνα τα μέλη που μέχρι την έναρξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μέχρι και τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 5

 ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

 Παύει να είναι μέλος της Εταιρείας ένα μέλος όταν τιμωρηθεί με την ποινή της οριστικής αποβολής, με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία υπόκειται στην επικύρωση της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 6.

 ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Πόροι της εταιρείας είναι:

Η ετήσια συνδρομή των μελών της, το ύψος της οποίας καθορίζεται στην αρχή κάθε έτους από το εκάστοτε Δ.Σ.

Τυχόν έσοδα από την έκδοση πρακτικών ή άλλου επιστημονικού συγγραφικού υλικού, ιδιοκτησίας της εταιρείας, από διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων και λοιπών εκδηλώσεων.

Οι κάθε είδους επώνυμες δωρεές και επιχορηγήσεις, οι κληρονομίες ή κληροδοτήματα και οι έκτακτες εισφορές των μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 7

 Η απόκτηση από το σωματείο ακινήτων ή κινητών σημαντικής αξίας από επαχθή αιτία, γίνεται πάντοτε μετά από έγκριση της Γ.Σ. Η εκμετάλλευση της περιουσίας του σωματείου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνεπάγεται την ανάμειξη της εταιρείας σε κερδοσκοπική επιχείρηση ή τη λήψη της προμήθειας διενέργειας πράξεων εκμετάλλευσης της περιουσίας της, σύμφωνα με το 18 του Ν.Δ. 795/71.

 

ΑΡΘΡΟ 8

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη δηλαδή τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και τέσσερα (4) μέλη, οι οποίοι εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Οι υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχονται αμισθί. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να παραιτηθούν του αξιώματος ή της θέσης τους με αίτηση που υποβάλλεται εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνονται κάθε τρία χρόνια. Για τον σκοπό αυτό ο Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί Γενική Συνέλευση των μελών, κατά την οποία παρουσιάζονται οι υποψηφιότητες.

           Κάθε εκλόγιμο μέλος, που επιθυμεί να εκλεγεί, γνωρίζει εγγράφως την υποψηφιότητά του το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Για την επανεκλογή των μελών του Δ.Σ. δεν υπάρχει περιορισμός. Το αξίωμα του προέδρου δεν μπορεί να καταλάβει το ίδιο μέλος για περισσότερες από δύο συνεχείς τριετίες.

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. συνερχόμενο μέσα σε δέκα (10) το πολύ ημέρες από την εκλογή του, μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου, συγκροτείται σε σώμα εκλέγον από τα μέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία.

           Κατ” εξαίρεση η θητεία της ορισθείσης από τα ιδρυτικά μέλη προσωρινής διοικούσης επιτροπής, λήγει με την έγκριση του παρόντος καταστατικού, οπότε λογίζεται αυτοδικαίως παραιτηθείσα, υποχρεούμενη να συγκαλέσει την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μελών, προς εκλογή οριστικού Δ.Σ. μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγκριση του καταστατικού.

Το Δ.Σ. μπορεί να παυθεί με απόφαση έκτακτης Γ.Σ. στην οποία είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) από τα δικαιούμενα ψήφου μέλη του σωματείου και η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων μελών.

Τη σύγκλιση της έκτακτης για το σκοπό αυτό Γ.Σ. μπορεί να ζητήσει, έγγραφα το εν πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών της εταιρείας και συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που θα ζητηθεί. Σε περίπτωση αμέλειας και αδιαφορίας του Δ.Σ. τότε συγκαλείται από το 1/5 των μελών της εταιρείας και μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την εκπνοή της πιο πάνω εικοσαήμερης προθεσμίας. Μετά την παύση του Δ.Σ. κατά τον πιο πάνω τρόπο, η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλεί νέα έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες για την εκλογή νέου Δ.Σ. Μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του εκλεγέντος νέου Δ.Σ. υπεύθυνο για την διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων της εταιρείας είναι το απερχόμενο Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 9.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ � ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 Διοικεί το σωματείο και μεριμνά για την επίτευξη του σκοπού του, την τήρηση του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.

Συγκροτεί, όταν κρίνεται αναγκαίο, υποεπιτροπές για τη μελέτη και προώθηση συγκεκριμένων σχεδίων και στόχων του σωματείου.

Διαχειρίζεται και διαθέτει τους πόρους του σωματείου μέσα στα όρια του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

Συγκαλεί τις γενικές συνελεύσεις των μελών του σωματείου που προβλέπει το άρθρο του παρόντος καταστατικού.

Βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του και αποφασίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συγκαλεί και έκτακτη συνεδρίαση, του Δ.Σ. υποχρεωτικά και μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αν αυτό ζητηθεί έγγραφα από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του Δ. Σ.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. καταχωρούνται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, σε ειδικό βιβλίο πράξεων του Δ.Σ. που τηρείται γι” αυτό το λόγο, χρονολογούνται, αριθμούνται και υπογράφονται από όλα τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη, ισχύουν δε από και με την υπογραφή τους από αυτά. Η καταχώρηση της γνώμης των μειοψηφούντων μελών είναι υποχρεωτική, μόνον εάν ζητηθεί από αυτά.

Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης του, αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος και για όσο χρόνο απομένει μέχρι την επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. για αρχαιρεσίες και ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ.

Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις του, αποβάλει την ιδιότητα του με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου αξιωματούχου (Προέδρου ή Γενι­κού Γραμματέα ή Ταμία) από το αξίωμα του, το Δ.Σ. εκλέγει νέο αξιωματούχο μεταξύ των μελών του.

           Τα έγγραφα της «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» θεωρούνται έγκυρα και δεσμεύουν αυτή, εφόσον είναι υπογεγραμμένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα της «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ». Τα έγγραφα που έχουν οικονομικό περιεχόμενο απαιτείται να προσυπογράφονται και από τον Ταμία.

 

ΑΡΘΡΟ 10

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:

Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής, εξωδικαστικής και διοικητικής αρχής και γενικά στις συναλλαγές με τρίτους.

Συντάσσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Δ.Σ.

Συγκαλεί μέσω του Γενικού Γραμματέα τα μέλη του Δ.Σ.

Εισηγείται τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου που αφορά την πρόοδο του σωματείου ή την υλοποίηση του σκοπού του.

Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα που αποστέλλει το Δ.Σ.

Εκδίδει αντίγραφο των πράξεων του Δ.Σ. ή των Γενικών Συνελεύσεων.

Τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει για κάθε αρμοδιότητά του ο Αντιπρόεδρος ή αν και αυτός κωλύεται ο Γεν. Γραμματέας.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας :

Συντάσσει και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ τα πρακτικά των συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Δ.Σ., αλλά και κάθε έγγραφο του Σωματείου γενικά.

Συγκαλεί με την εντολή του Προέδρου τις γενικές συνελεύσεις και το Δ.Σ.

Συντάσσει κάθε φορά μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.

Φυλάσσει τα έγγραφα και τη σφραγίδα του σωματείου.

Τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας.

 

ΑΡΘΡΟ 12

 ΕΙΔΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Ειδικός Γραμματέας συνεπικουρεί και συνεργάζεται με τον Γενικό Γραμματέα στα θέματα της αρμοδιότητάς του.

 

ΑΡΘΡΟ 13

 ΤΑΜΙΑΣ

 Ο Ταμίας :

Εισπράττει κάθε έσοδο του σωματείου και υπογράφει τις σχετικές διπλότυπες αποδείξεις.

Εκτελεί τις διάφορες πληρωμές με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Έχει στη διάθεση του Δ.Σ. κατάσταση με τον απολογισμό του σωματείου.

Τηρεί τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 795/1971 καταθέτει στο όνομα του σωματείου κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Η ανάληψη χρημάτων που έχουν κατατεθεί, γίνεται με κοινή απόφαση του Προέδρου και του Ταμία.

Τον Ταμία σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται ειδικά γι αυτό από το Δ.Σ.

Ο Ταμίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε τριετίας υποβάλλει τον απολογισμό της διαχείρισης των τριών (3) προηγουμένων ετών, ενώ κατά την έναρξη κάθε έτους της θητείας του Δ.Σ. ενημερώνει, στην πρώτη επιστημονική συνεδρία, τα μέλη για τα οικονομικά θέματα του επόμενου έτους.

 

ΑΡΘΡΟ 14

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο Διοίκησης του Σωματείου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται κατά το Νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η γενική συνέλευση διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη. Η τακτική Γ.Σ. συγκαλείται μια φορά κάθε τρία χρόνια η δε έκτακτη όταν κρίνεται απαραίτητο από το Δ.Σ. ή μετά από σχετική έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του 1/5 τουλάχιστον των μελών και μέσα σε προθεσμία το αργότερο 20 ημερών από τότε που θα ζητηθεί.

Η σύγκληση των Γεν. Συνελεύσεων γίνεται μετά από έγγραφες προσωπικές προσκλήσεις προς τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη, οι οποίες αποστέλλονται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη του σωματείου που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτυγχάνεται απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ. συγκαλείται νέα, η οποία, άσχετα με τον αριθμό των παρόντων μελών, θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Στις Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., χρέη δε γραμματέως εκτελεί ο Γεν. Γραμματέας, εκτός από την Γ.Σ. στην οποία λογοδοτεί το απερχόμενο Δ.Σ. και ορίζεται από τη Γ.Σ. Πρόεδρος και Γραμματέας της.

  

ΑΡΘΡΟ 15

 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

 Στην πρώτη ανά τριετία τακτική Γενική Συνέλευση γίνονται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.

Ειδικά για τις αρχαιρεσίες των μελών του Δ.Σ. η Γ.Σ. ορίζει μετά από πρόταση του Προέδρου της, τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία εποπτεύει την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο διαλογής.

Η εκλογή των νέων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται κατ” αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων και είναι έγκυρα όταν οι σταυροί προτίμησης που θέτονται σ” αυτά, δεν υπερβαίνουν τον αριθμό που απαιτείται για τη συμπλήρωση εννεαμελούς Δ.Σ. Οι δύο πρώτοι επιλαχόντες αποτελούν τα δύο αναπληρωματικά μέλη.

Το ψηφοδέλτιο μπαίνει σε φάκελο που φέρει την σφραγίδα της Εταιρείας και παραδίδεται στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή αφού τελειώσει η ψηφοφορία και συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο διαλογής των ψήφων, προβαίνει στην ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων που πλειοψήφησαν (χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη) τα οποία θεωρούνται εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ.

 

 ΑΡΘΡΟ 16

 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Η ανά τριετία γενική συνέλευση εκλέγει μεταξύ των μελών του σωματείου τριμελή ελεγκτική επιτροπή. Τον Πρόεδρο και τα δύο (2) μέλη.

Με τα τρία (3) τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη αυτής.

Η θητεία της ελεγκτικής επιτροπής είναι διάρκειας τριών ετών και επιφορτίζεται με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης των εσόδων και των πόρων του σωματείου από κάθε πηγή, καθώς και των δαπανών που πραγματοποιούνται.

Η ελεγκτική επιτροπή έχει δικαίωμα να εξετάζει οποτεδήποτε έγγραφα και βιβλία του σωματείου και οφείλει να συντάσσει κάθε τρία χρόνια έκθεση για τη διαχείριση του Δ.Σ. και να την υποβάλλει μέσω του Δ.Σ. στη Γ.Σ.

Ο ισολογισμός και ο απολογισμός για κάθε τριετία, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γ.Σ. μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη του οικονομικού έτους.

Ο ισολογισμός και ο απολογισμός συντάσσονται για κάθε διαχειριστικό έτος.

 

ΑΡΘΡΟ 17

 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία μέλη : τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα τρία μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον πρώτο επιλαχόντα από τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου. Συνέρχεται σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος και προεδρεύει. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν εννέα από τα μέλη του είναι παρόντα. Εγκαλούμενα μέλη του Διοικητικού ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που θα τους κρίνει. Τιμωρεί με έγγραφη επίπληξη, προσωρινή ή οριστική στέρηση του δικαιώματος να συμμετέχει σε ορισμένες ή σε όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρείας ή διαγράφει το μέλος της Εταιρείας που :

Απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών.

Παραβιάζει το καταστατικό ή δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου ή με τη δραστηριότητά του προσβάλλει την υπόληψη της Εταιρείας ή έρχεται σε αντίθεση με του σκοπούς της και τις βασικές αρχές της λειτουργίας της.

Του έχει αφαιρεθεί η άδεια ασκήσεως του ιατρικού λειτουργήματος λόγω καταδίκης.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο καλεί με συστημένο έγγραφό του τον εγκαλούμενο να δώσει γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για την πράξη του μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Μετά την προθεσμία αυτή το Πειθαρχικό Συμβούλιο προχωρεί στην εξέταση της υπόθεσης. Οι ψηφοφορίες, εφόσον ζητηθεί από κάποιο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, μπορεί να είναι μυστικές. Όλες οι ποινές κοινοποιούνται με συστημένο έγγραφο στον ενδιαφερόμενο. Επανεξέταση της υπόθεσης γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και εφόσον υπάρχουν νέα αποδεικτικά στοιχεία. Η ποινή της πρόσκαιρης ή οριστικής διαγραφής πρέπει να επικυρωθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση και μέχρι τότε το μέλος στερείται των δικαιωμάτων του.

 

ΑΡΘΡΟ 18

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση της Εταιρείας μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, οπότε απαιτείται απαρτία του μισού (1/2) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρευρισκομένων μελών, εφόσον θα κριθεί ότι η «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ» δεν μπορεί να συνεχίσει να εκπληρώνει τους σκοπούς της.

 

ΑΡΘΡΟ 19

Εάν διαλυθεί η «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ» για οποιοδήποτε λόγο, η περιουσία της περιέρχεται στον Ιατρικό Σύλλογο Έβρου, άλλως όπου η απόφαση του αρμοδίου Δικαστηρίου περί διαλύσεως της Εταιρείας ορίσει.

 

ΑΡΘΡΟ 20

 Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αποφασίζει η τακτική Γενική Συνέλευση, ως προς τα υπόλοιπα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Α.Κ. και των σχετικών νόμων.

 

ΑΡΘΡΟ 21

Η ισχύς του Καταστατικού αρχίζει από τη δημοσίευση στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 

Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ” άρθρο και στο σύνολό του και εγκρίθηκε όπως ακριβώς είναι από τα πιο κάτω ιδρυτικά μέλη του, σε συνεδρίαση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη του Νομού Έβρου και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Αλεξανδρούπολη      7  /12  / 2011